Regulamin

Regulamin warsztatów w Akademii Gotowanie THE BEST FOOD

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych w Akademii Gotowania THE BEST FOOD, których organizatorem jest Stowarzyszenie Gastronomów Poznańskich
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez organizatora.
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. organizator – Stowarzyszenie Gastronomów Poznańskich z siedzibą w Poznaniu (61-733) przy ulicy Nowowiejskiego 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000394850, posługujące się numerem NIP: 7831679995  oraz numerem REGON: 301901144;
  2. usługa - warsztaty kulinarne organizowane w Akademii Gotowania THE BEST FOOD lub innym wskazanym miejscu;
  3. uczestnik - konsument lub przedsiębiorca, który korzysta z usługi oferowanej przez organizatora;
  4. umowa - umowa zawierana pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, na mocy której uczestnik nabywa prawo do udziału w warsztatach kulinarnych;
  5. osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  7. strona internetowa - serwis internetowy organizatora dostępny pod adresem: www.thebestfood.pl
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 5. Stowarzyszenie organizuje warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych, jak również dla dzieci od lat siedmiu (warsztaty dedykowane dla dzieci).
 6. Warsztaty odbywają się w Akademii Gotowania THE BEST FOOD lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora na stronie internetowej.
 7. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez uczestników.
 8. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów umieszczonym na stronie internetowej znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku. Organizator informuje, że warsztaty mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, ale równocześnie zapewnia, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.
 9. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez organizatora.
 10. Temat, cena, data i godzina oraz przybliżony czas trwania warsztatów, jak również menu oraz prowadzący warsztaty określane są przez organizatora każdorazowo na stronie internetowej przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności uczestników, organizator, po uzyskaniu zgody uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, tak by uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
 11. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 12. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje szczegóły dotyczące warsztatów zaprezentowane na stronie internetowej.
 13. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego regulaminu. Kupując miejsce/miejsca na warsztatach uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 14. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów,  oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych warsztatów.
 15. Uczestnik ma możliwość zakupu vouchera upominkowego, dostępnego na stronie internetowej w zakładce „VOUCHERY”.
 16. Dostępne są trzy (3) wersje voucherów :

  „Voucher – Kuchnie Świata” (kwota zakupu 200zł) upoważniający do udziału w jednym (1) bez względu na jego cenę z oferowanych warsztatów z cyklu „Kuchnie Świata”. Lista warsztatów z cyklu „Kuchnie Świata” dostępna pod adresem: www.thebestfood.pl/kuchnie-swiata 

  Voucher - Warsztaty Specjalne” (kwota zakupu 300 zł) upoważniający do udziału w jednym (1) bez względu na jego cenę z oferowanych warsztatów z cyklu „Warsztaty Specjalne”.  W przypadku tego vouchera istnieje także możliwość zrealizowania go na warsztaty z innych kategorii (1 warsztat) dostępnych na stronie www.thebestfood.pl. Należy jednak pamiętać, Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy pomiędzy ceną warsztatów, a kosztem vouchera.

   Voucher – Kuchnie Świata (x4)” ” upoważniający do udziału w czterech (4) bez względu na ich cenę z oferowanych warsztatów z cyklu „Kuchnie Świata”. Lista warsztatów z cyklu „Kuchnie Świata” dostępna pod adresem: www.thebestfood.pl/kuchnie-swiata. Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy pomiędzy ceną warsztatów, a kosztem vouchera.

 17. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do zgłoszenia się drogą mailową, co najmniej 5 dni przed terminem wybranego warsztatu, podając imię i nazwisko oraz datę i temat warsztatu.
 18. Voucher przepada w przypadku rezygnacji z obecności na warsztacie później niż 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 19. W przypadku nieobecności na warsztacie voucher przepada.
 20. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 21. W przypadku sprzedaży na odległość voucher jest wysyłany pocztą na wskazany adres.
 22. Vouchery – Kuchnie Świata i Vouchery – Warsztaty Specjalne są ważne trzy (3) miesiące od daty zakupu. Voucher - Kuchnie Świata x4 jest ważny sześć (6) miesięcy od daty zakupu. 
 23. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty informacją mailową przez organizatora.
 24. Cena warsztatów jest określana przez organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie internetowej.
 25. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.
 26. Opłata wniesiona przez uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych i obejmuje:

  o    zajęcia grupowe z prowadzącym;

  o    wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach;

  o    korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach;

  o    wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów;

  o    udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć;

  o    wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów).

 27. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 28. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach na 5 dni przed terminem warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji. Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej: akademia@thebestfood.pl.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Odwołując dane warsztaty organizator może zaproponować uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę, organizator dokonuje zwrotu uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez uczestnika o braku zgody na zmianę.
 30. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres akademia@thebestfood.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego regulaminu.
 31. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 32. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie organizatora nie zwalnia uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 33. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje uczestnik może uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem akademia@thebestfood.pl.
 34. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 35. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 36. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.
 37. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.
 38. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej każdorazowo przed dokonaniem zakupu.
 39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 40. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 41. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg lub zastrzeżeń dotyczących oferowanej usługi, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z organizatorem w następujący sposób: 

  za pośrednictwem poczty elektronicznej: akademia@thebestfood.pl 

  telefonicznie pod numerem: 501 335 636
 42. Reklamacje dotyczące oferowanej usługi składane są w formie pisemnej w sposób wskazany w pkt 40 lit. a). Złożone reklamacje podlegają indywidualnemu rozpoznaniu przez organizatora poprzez analizę zastrzeżeń zgłoszonych przez uczestnika, w odniesieniu do całokształtu okoliczności sprawy. W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji, odpowiednie zastosowanie znajduje pkt. 26 niniejszego regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl