Skip to content Skip to footer

Regulamin Ogólny Sklepu Internetowego Akademia Gotowania The Best Food.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego – Akademia Gotowania – The Best Food, którego właścicielem jest firma Wmbkk sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7/12, 60-838 Poznań (wielkopolskie), KRS 0000878415 | REGON 387947461, NIP 7812016727, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich Usług Sklepu Internetowego.

Szybki kontakt ze Sprzedającym, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu Internetowego (m.in. pytania, reklamacje, zamówienia) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Sprzedawcy”):

Akademia Gotowania The Best Food

Poznań ul. Nowowiejskiego 39
tel: 501335636

 • .1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto (Konto Klienta)– podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Rejestracja– jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://thebestfood.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 7. Strona– Usługodawca lub Klient;
 8. Towar– rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 10. Usługa(Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 11. Usługodawca(Sprzedawca) – Wmbkk sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7/12, 60-838 Poznań (wielkopolskie), KRS 0000878415 | REGON 387947461, NIP 7812016727 ;
 12. Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 13. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • .2

Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).
 • .3

Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta, albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta podczas składania Zamówienia, albo podać niezbędne dane do złożenia Zamówienia bez konieczności zakładania Konta Klienta oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
 • .4

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  a) za pobraniem, tzn. gotówką przy odbiorze Towaru od przewoźnika (wysyłka za pobraniem);
  b) gotówką przy odbiorze osobistym;
  c) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
  d) za pośrednictwem serwisu Przelewy24 Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do Rejestru Usług Płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014. Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
  DialCom24 Sp. z o.o.ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
  NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
  e) za pośrednictwem serwisu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, firma dysponująca ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlegająca ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).
 4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem serwisu PayU lub serwisu PayPal wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera dostarczającego przesyłkę lub w Urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, firma kurierska lub Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby dostarczenia). W takiej sytuacji tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy aby Konsument sprawdził przesyłkę w obecności dostarczyciela (chociażby stan zewnętrzny przesyłki, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia) i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki;
  b) niekompletności przesyłki;
  c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia;
  Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
 7. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w takcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 8. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 9. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 • .5

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przez jego upływem na Adres Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  Obowiązki Konsumenta
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania).
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  Obowiązki Sprzedawcy
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 • .6

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towaru z Umową sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy. Sugerujemy jednak, aby skorzystać z systemu dostępnego pod [email protected]
 4. W celu usprawnienia procesu reklamacji, a także możliwości bieżącej kontroli stanu reklamacji przez Klienta, Sprzedawca udostępnia system obsługi reklamacji pod linkiem: [email protected]
 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji kopii dowodu zakupu Towaru (paragon/faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. Może to wydłużyć proces rozpatrzenia reklamacji.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wad; Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar, najlepiej z dopiskiem „reklamacja”.
 9. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływie dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • .8

Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze Sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
 • .9

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  a) przedstawienie oferty Sklepu;
  b) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość;
  c) możliwość korzystania z Konta Klienta; 
  d) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia.
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. a-b powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. c-d powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 • .10

Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • .11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych ma zastosowanie Polityka Prywatności
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

Regulamin warsztatów w Akademii Gotowanie THE BEST FOOD

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych w Akademii Gotowania THE BEST FOOD, których organizatorem jest Wmbkk sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7/12, 60-838 Poznań (wielkopolskie), KRS 0000878415 | REGON 387947461, NIP 7812016727;
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez organizatora.
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. organizator – Wmbkk sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7/12, 60-838 Poznań (wielkopolskie), KRS 0000878415 | REGON 387947461, NIP 7812016727;
  2. usługa – warsztaty kulinarne organizowane w Akademii Gotowania THE BEST FOOD lub innym wskazanym miejscu;
  3. uczestnik – konsument lub przedsiębiorca, który korzysta z usługi oferowanej przez organizatora;
  4. umowa – umowa zawierana pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, na mocy której uczestnik nabywa prawo do udziału w warsztatach kulinarnych;
  5. osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  7. strona internetowa – serwis internetowy organizatora dostępny pod adresem: www.thebestfood.pl
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 5. Organizator przeprowadza warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych, jak również dla dzieci od lat siedmiu (warsztaty dedykowane dla dzieci).
 6. Warsztaty odbywają się w Akademii Gotowania THE BEST FOOD lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora na stronie internetowej.
 7. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez uczestników.
 8. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów umieszczonym na stronie internetowej znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku. Organizator informuje, że warsztaty mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, ale równocześnie zapewnia, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.
 9. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez organizatora.
 10. Temat, cena, data i godzina oraz przybliżony czas trwania warsztatów, jak również menu oraz prowadzący warsztaty określane są przez organizatora każdorazowo na stronie internetowej przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności uczestników, organizator, po uzyskaniu zgody uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, tak by uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
 11. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 12. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje szczegóły dotyczące warsztatów zaprezentowane na stronie internetowej.
 13. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego regulaminu. Kupując miejsce/miejsca na warsztatach uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 14. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów,  oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych warsztatów.
 15. W sklepie internetowym thebestfood.pl istnieją następujące typy voucherów:

 16. „Voucher – Kuchnie Świata” (kwota zakupu 250 PLN) jest to voucher upoważniający do udziału w jednym (1), (bez względu na jego cenę) z oferowanych warsztatów z cyklu „Kuchnie Świata”. Lista warsztatów z cyklu „Kuchnie Świata” dostępna jest pod adresem: thebestfood.pl/kuchnie-swiata

 17. Voucher – Warsztaty Specjalne” (kwota zakupu 350 PLN) jest to voucher upoważniający do udziału w jednym (1), (bez względu na jego cenę) z oferowanych warsztatów z cyklu „Warsztaty Specjalne”. W przypadku tego vouchera istnieje także możliwość zrealizowania go na warsztaty z innych kategorii (1 warsztat) dostępnych na stronie thebestfood.pl. Należy jednak pamiętać, że Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie rekompensuje różnicy pomiędzy ceną warsztatów, a kosztem vouchera.

 18. Voucher – Kuchnie Świata (kwota zakupu 800 PLN ) jest to upoważniający do udziału w czterech (4) (bez względu na ich cenę) z oferowanych warsztatów z cyklu „Kuchnie Świata”. Lista warsztatów z cyklu „Kuchnie Świata” dostępna jest pod adresem: thebestfood.pl/kuchnie-swiata. Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie rekompensuje różnicy pomiędzy ceną warsztatów, a kosztem vouchera.

  • Voucher można wykorzystać zapisując się na wybrane warsztaty kulinarne za pomocą sklepu internetowego (thebestfood.pl), telefonicznie (501335636) lub mailowo ([email protected]).
  • Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty drogą mailową przez Organizatora.
  • Tylko mailowe potwierdzenie o zapisie na warsztaty otrzymane przez Organizatora jest gwarancją uczestnictwa w warsztatach.
  • Voucher należy wykorzystać w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Wyjątek stanowi „Voucher – Kuchnie Świata x 4”, który jest ważny sześć miesięcy od daty zakupu.
  • W przypadku nie wykorzystania vouchera w ciągu trzech miesięcy („Voucher -Kuchnie Świata” i „Voucher- Warsztaty Specjalne”) i sześciu miesięcy (Voucher – Kuchnie Świata x 4), voucher przepada.
  • W przypadku nie pojawienia się zapisanego uczestnika na warsztatach kulinarnych, voucher przepada.
  • Zakupiony voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  • Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w warsztatach kulinarnych do pięciu dni przed datą ich organizacji z możliwością wykorzystania vouchera podczas kolejnych warsztatów kulinarnych.
  • Realizacja vouchera możliwa jest zgodnie z harmonogramem warsztatów dostępnym na stronie thebestfood.pl. Każdy z warsztatów na swojej podstronie posiada wypisane terminy – warianty dat, w jakich zajęcia mogą się odbyć.
  • Cena warsztatów jest określana przez Organizatora, podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie internetowej i nie podlega negocjacji.
  • Po zakupie vouchera, Organizator przesyła go w formie elektronicznej na adres emailowy, z którego dokonano zakupu w sklepie internetowym. Wysyłka odbywa się w ciągu 24 godzin od zakupu (w dni powszednie). Vouchery zakupione w weekend lub dni świąteczne zostaną wysłane w najbliższym dniu roboczym.
  • Istnieje możliwość wydrukowania vouchera na ozdobnym papierze i umieszczenia go w eleganckiej kopercie oraz wysłanie go pocztą tradycyjną na wskazany w zamówieniu adres.
  • Wysyłka papierowego vouchera jest dodatkowo płatna. Cena ta jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości podczas zakupu.
  • Papierowy voucher zostanie wysłany w ciągu 48 godzin od daty zakupu (dni powszednie) bądź 48 godzin liczone od pierwszego dnia roboczego (w przypadku zakupu w weekend lub dni świąteczne).
  • Papierowy voucher wysyłany jest poleconym listem priorytetowym. Akademia Gotowania nie ma wpływu na czas dostarczenia listu bądź jego zagubienie przez Pocztę Polską.
 1. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach na 5 dni przed terminem warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji. Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Odwołując dane warsztaty organizator może zaproponować uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę, organizator dokonuje zwrotu uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez uczestnika o braku zgody na zmianę.
 4. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres [email protected], najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 6. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie organizatora nie zwalnia uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 7. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje uczestnik może uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem [email protected].
 8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.
 11. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.
 12. W przypadku letnich i zimowych warsztatów dla dzieci rodzic/opiekun oświadcza, że jest zobowiązany do odbioru dziecka w wyznaczonych przez akademię godzinach. W przeciwnym razie zostaje naliczona mu dodatkowa opłata w wysokości 100 zł/ netto za każdą dodatkową godzinę pracy akademii. 
 13. Rodzic/ opiekun dziecka biorącego udział w letnich/zimowych warsztatach ma świadomość, że alergie oraz nietolerancje pokarmowe mogą wykluczać dziecko z testowania dań przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych. 
 14. Rodzic/ opiekun dziecka biorącego udział w letnich/zimowych warsztatach oświadcza, że dziecko posiada odpowiednią wiedzę na temat stosowanej u niego diety, potrafi ją nazwać.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty spożyte przez dziecko/podopiecznego wbrew zaleceniom opiekuna prowadzącego. 
 16. Rodzic/ opiekun jest zobowiązany do zawarcia tylko prawdziwych informacji w ankiecie, którą uzupełnią przed rozpoczęciem letnich/zimowych warsztatów dla dzieci. 
 17. Kupując udział w letnich/zimowych warsztatach kulinarnych rodzic/opiekun akceptuje całe menu, dostępne na stronie akademii.  Rodzic/ opiekun jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że w związku z powyższym nie będzie możliwości do stworzenie indywidualnego menu dla dzieci z alergiami i nietolerancjami, a także innymi preferencjami żywieniowymi, podanymi przez rodzica/ opiekuna. 
 18. Udział w letnich/zimowych warsztatach brać mogą tylko dzieci między 7 a 14 rokiem życia. Jeżeli dziecko jest w innym wieku należy powiadomić o tym organizatora wcześniej. Organizator ma prawo do odmówienia udziału w warsztatach dziecku niespełniającemu te kryteria. Wówczas zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
 19. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej każdorazowo przed dokonaniem zakupu.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 21. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 22. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg lub zastrzeżeń dotyczących oferowanej usługi, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z organizatorem w następujący sposób: 

  za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] 

  telefonicznie pod numerem: 501 335 636
 23. Reklamacje dotyczące oferowanej usługi składane są w formie pisemnej w sposób wskazany w pkt 40 lit. a). Złożone reklamacje podlegają indywidualnemu rozpoznaniu przez organizatora poprzez analizę zastrzeżeń zgłoszonych przez uczestnika, w odniesieniu do całokształtu okoliczności sprawy. W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji, odpowiednie zastosowanie znajduje pkt. 26 niniejszego regulaminu.

 


 

 

           

REGULAMIN  LETNICH/ZIMOWYCH WARSZTATÓW KULINARNYCH W AKADEMII GOTOWANIA THE BEST FOOD ( dla rodziców )

 

 • W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, opiekunowie Uczestnika proszeni są o codzienne monitorowanie stanu zdrowia dziecka, w szczególności temperatury ciała i ogólnego samopoczucia.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, Uczestnik nie może brać udziału w warsztatach.

 • Opiekun dziecka jest zobowiązany poinformować o wszelkich uczuleniach, nietolerancjach i alergiach dziecka oraz o konieczności przyjęcia leku w trakcie zajęć.
 • Przed przystąpieniem do zajęć, po powrocie z toalety, po przyjściu do Akademii, należy każdorazowo, dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.
 • W Akademii obowiązuje strój ochronny : czysty fartuszek, który codziennie będzie zapewniony przez Akademię, natomiast po stronie Opiekuna jest zapewnienie dziecku wygodnych butów antypoślizgowych. Obuwie musi być zabudowane, w pełni chroniące stopy dziecka.
 • Długie włosy powinny być związane, a biżuteria ( pierścionki, zegarki, bransoletki ) zdjęte na czas zajęć.
 • Ze względów bezpieczeństwa telefony komórkowe Uczestników przed przystąpieniem do zajęć zostaną zabrane przez prowadzących i odłożone w bezpieczne miejsce aż do czasu zakończenia zajęć. Wyjątek będzie stanowił czas przeznaczony na sfotografowanie wykonanych przez siebie potraw. Na ten czas telefony zostaną udostępnione.
 • Plecaki i torby zostaną zostawione w wyznaczonym miejscu.
 • Uczestnik warsztatów nie może opuszczać samodzielnie Akademii, chyba, że Opiekun wyda taka dyspozycję na piśmie.
 • Zajęcia tematyczne odbywają się w godzinach od 9:00 do 15:30, istnieje jednak możliwość przyprowadzenia dzieci od godz. 8:00 i odebrania o godz. 16:00. Dodatkowe godziny rano i po zajęciach (8:00 –  9:00 i 15:00 -16:00 ) nie są dodatkowo płatne, jednak należy każdorazowo zgłosić ten fakt organizatorowi minimum jeden dzień wcześniej. Odbiór dziecka po godz. 16:00 wiąże się z dodatkową opłatą 50 zł za każdy dodatkowy kwadrans.
 • Podczas zajęć Uczestnicy otrzymają trzy pełnowartościowe posiłki, jednak podanie pierwszego dania jest uzależnione od czasu jego przygotowania. Prosimy więc, by dzieci zjadły w domu pierwsze śniadanie.
 • W trakcie trwania zajęć, Uczestnicy mają dostęp do wody i herbaty oraz owoców.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości, by dzieci przynosiły na warsztaty swoje posiłki oraz zabierały resztę niezjedzonych dań poza Akademię Gotowania.
 • Obowiązuje zakaz biegania po Akademii.
 • Narzędzia pracy, sprzęt i stanowisko należy utrzymywać w czystości i w porządku.
 • Z urządzeń kuchennych należy korzystać zgodnie z instrukcją obsługi i wyłączne pod opieką prowadzących.
 • Nie wolno zbliżać rąk do ruchomych części pracujących urządzeń.
 • Nie wolno dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma.
 • Nie wolno wymachiwać ostrym sprzętem kuchennym.
 • Kroić należy wyłącznie przekazanym przez osoby prowadzące nożem z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 • W przypadku skaleczenia lub innego urazu Uczestnik ma obowiązek poinformować natychmiast osoby prowadzące warsztaty.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy o wszystko pytać osoby prowadzące.
 • Rezerwację turnusu można odwołać minimalnie z trzytygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Akademia zwróci pełną wpłaconą kwotę. W przypadku późniejszego anulowania, opłacona suma przepada na rzecz Akademii.
 • W przypadku nie pojawienia się dziecka na warsztatach w pojedyncze dni, Akademia Gotowania nie zwraca za nie pieniędzy.
 • Informujemy, że nie jesteśmy placówką oświatowo-wychowawczą. Zajęcia odbywają się w charakterze warsztatów kulinarnych pod stałą opieką doświadczonych prowadzących.
 • Nie jesteśmy placówką przygotowaną do zapewnienia opieki dzieciom z niepełnosprawnościami.
 • Zajęcia warsztatowe są prowadzone wyłącznie w języku polskim.
 • Dzieci mają zapewnione ubezpieczenie w ramach ogólnego ubezpieczenia Akademii Gotowania The Best Food.
 • Uczestnictwo w zimowych/letnich warsztatach kulinarnych jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu.